Privacy Verklaring

Studio Koters, gevestigd aan Bevernel 6 8265 KN Kampen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.studiokoters.com
Bevernel 6
8265 KN Kampen
0610490873

Heleen Hijink is de eigenaar en enige werknemer en daardoor de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Studio Koters. Zij is te bereiken via welkom@studiokoters.com

Persoonsgegevens die Studio Koters verwerkt
Studio Koters verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Studio Koters verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– indien nodig uw rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Studio Koters verwerkt
De website en dienst van Studio Koters heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Studio Koters kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Studio Koters raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Studio Koters zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via welkom@studiokoters.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Studio Koters persoonsgegevens verwerkt
Studio Koters verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Studio Koters verwerkt persoonsgegevens waar zij wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Koters neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma- of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Koters) tussen zit. Studio Koters gebruikt alleen een website om informatie over haar diensten en producten te verstrekken en in contact te kunnen komen met klanten. Als bezoekers van www.studiokoters.com in contact willen komen met een medewerker dan kunnen zij zelf de contactgegevens doorgeven door Studio Koters te mailen of het contactformulier in te vullen. 

Hoe lang Studio Koters persoonsgegevens bewaart
Studio Koters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Studio Koters verzamelt naam en adresgegevens voor facturen en bestellingen die verstuurd moeten worden. Een e-mail adres en eventueel telefoonnummer bewaart Studio Koters om in contact te kunnen komen om informatie en documenten te kunnen versturen die betrekking hebben op de opdracht of koopovereenkomst. Deze e-mailadressen en/of telefoonnummers worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Wanneer de klant niet wil dat bepaalde gegevens bewaard worden mogen zij dit aangeven via e-mail en zal Studio Koters de gegevens na de afgeronde opdracht en na geleverde diensten en/of producten verwijderen uit de administratie. Tenzij het wettelijk verplicht is deze langer te bewaren voor de belastingdienst. De belastingdienst verplicht ondernemers bepaalde gegevens 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Koters verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht
van Studio Koters, wordt een vewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Koters  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Studio Koters gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website van Studio Koters gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Studio Koters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Studio Koters een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Studio Koters  van u tot haar beschikking heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@studiokoters.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Studio Koters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Studio Koters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Studio Koters  persoonsgegevens beveiligt
Studio Koters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de website beveiligd en houd Studio Koters de veiligheid van haar pagina goed bij. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met welkom@studiokoters.com